Voorwaarden

Wie op zoek is naar een lokaal kan bij het Onthaal van Het Huys een aanvraag indienen.

Het Huys heeft niet als prioritaire taak lokalen te verhuren, maar kan deze onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen aan 4 categorieën van gebruikers, telkens gekoppeld aan specifieke tarieven (zie prijzen).

Huurbepalingen

 • De aanvraag voor het gebruik van een lokaal wordt minstens 2 weken voor  de geplande activiteit ingediend bij het gemeenschapscentrum Het Huys. De Raad van Bestuur beslist over de aanvraag en mandateert de centrumverantwoordelijke het aanvraagdossier te beheren.
 • Onderverhuring wordt niet toegestaan.
 • Verenigingen die vallen onder categorie A kunnen een jaarcontract afsluiten.
 • Lokalen en installaties kunnen alleen gebruikt worden voor de activiteit geformuleerd in de aanvraag en het contract.
 • De betaling gebeurt bij ondertekening van het contract of via overschrijving: er is pas sprake van een huurovereenkomst nadat de overeenkomst is ondertekend en Het Huys de huursom en waarborg heeft ontvangen
 • Er wordt een huurwaarborg gevraagd van 250 euro, betaalbaar voor aanvang van de activiteit, behalve voor jaarcontracten en vergaderingen onder de leden van het bestuursorgaan van de huurder.
 • Deze waarborg wordt terugbetaald na verrekening van eventuele schade en poetsbeurt.
 • De huurder staat in voor orde, netheid en veiligheid van de gehuurde zalen. De huurder voorkomt beschadiging, geluidsoverlast en energieverspilling. De huurder brengt de gehuurde lokalen, met inbegrip van sanitair en keuken, voor het verstrijken van de huurperiode in de oorspronkelijke staat terug. Zoniet worden schade en poetsbeurt aangerekend (met minimum € 50). Onder oorspronkelijke staat wordt begrepen:
  • meubels en materiaal terugplaatsen hoe het stond bij aanvang
  • vloeren en meubilair schoonvegen en/of poetsen
  • de vaat doen, wanneer er geen barbediening is door Het Huys
  • lichten uit en deuren sluiten
  • eigen materiaal en apparatuur wegnemen
 • Huurders staan zelf in voor de schikking van het lokaal, en zetten het lokaal na de activiteit in de oorspronkelijke staat terug.
 • Buiten de kantooruren of permanentie kunnen gebruikers het gebouw betreden via een badgesysteem. Hiervoor wordt een waarborg aangerekend van € 10 per badge, betaalbaar bij de huur.
 • Materiaal kan niet achtergelaten of gestockeerd worden in het centrum, buiten het courant te gebruiken materiaal van verenigingen met een jaarcontract: zij beschikken over een afsluitbare locker waar basismateriaal voor die courante activiteiten kan worden gestockeerd. Het Huys laat niet toe dat ander extra materiaal wordt gestockeerd, Het Huys fungeert niet als verenigingsdepot.
 • Het is verboden nagels te slaan, te schrijven of te plakken op deuren, ramen, muren, panelen of vloeren of hierin enig hechtingsmiddel aan te brengen. Beschadiging aan lokalen, materiaal of meubilair, of defecten aan de installaties dienen onmiddellijk gesignaleerd te worden. Beschadigingen zullen aan de gebruiker aangerekend worden.
 • De gebruiker kan geen affiches, wegwijzers of ander materiaal in het gebouw aanbrengen zonder uitdrukkelijke toestemming van Het Huys. Affiches worden afgegeven aan het onthaal.
 • Vergadertechnisch- en ander materiaal wordt afzonderlijk gehuurd en dient in perfect staat worden terugbezorgd. Schade wordt verrekend.
 • De lokalen worden verhuurd per dagdeel (schijf van 4 uur) en zijn bruikbaar 7 dagen op 7 maar rekening houdend met volgende sluitingsuren: op weekdagen en zaterdag tot 23u en zondag tot  20u. De Raad van Bestuur  van gemeenschapscentrum Het Huys kan hierop uitzonderingen toestaan mits voorafgaandelijk aanvraag. De toelating moet uitdrukkelijk vermeld staan in het contract. De uren van verhuur worden strikt gerespecteerd.
 • De rust van de buurtbewoners wordt gerespecteerd: straatlawaai wordt nooit geapprecieerd. De nachtrust wordt ook door rokers op straat gerespecteerd. De rookruimte bevindt zich aan de voorgevel van het gebouw, de binnenpatio is een rookvrije ruimte
 • Elke afwijking op het huurreglement moet aangevraagd worden. Deze aanvragen worden behandeld door de centrumverantwoordelijke, in samenspraak met de Raad van Bestuur van Het Huys, en schriftelijk vastgelegd.
 • Geschillen worden in eerste instantie behandeld door de Raad van Bestuur.
 • Politieke organisaties of politiek actieve personen kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om van het centrum gebruik te maken. Dit moet twee maand voor de activiteit gebeuren. De beslissing valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
 • Politieke organisaties of politiek actieve personen kunnen van het centrum geen gebruik maken voor de organisatie van publieke (open) politieke activiteiten, bvb. infoavonden, politieke toespraken of meetings binnen een periode van zes maanden die verkiezingen voorafgaat.
 • Er mogen geen afbeeldingen, teksten of voorwerpen van politieke aard in het centrum aangebracht worden. Het logo van het gemeenschapscentrum mag niet op uitnodigingen, affiches e.d. gebruikt worden.
 • Exclusiviteit aan bepaalde gebruikers met jaarcontract of exclusiviteit voor specifieke lokalen wordt niet verleend: wanneer op een bepaalde datum een bijeenkomst niet kan doorgaan wordt de vereniging hiervan minstens 10 dagen op voorhand op de hoogte gebracht.
 • Fuiven en bals, alsook huwelijksfeesten worden in principe niet toegestaan tenzij uitzonderlijke toelating van de Raad van Bestuur.

Drank

Alle dranken moeten worden afgenomen van Het Huys.

 • De prijs van de dranken is deze van de gangbare publieksprijzen van Het Huys (zie prijslijst bar).
 • De huurder mag een eigen beperkte selectie dranken serveren. Het Huys rekent dan 'stopselrecht' aan.
 • Wanneer de bar bemand wordt door vrijwilligers of personeel van Het Huys worden de dranken afgehaald en contant betaald aan de bar en leeggoed wordt tevens teruggebracht.
 • Wanneer de bar niet bemand wordt door vrijwilligers of personeel van Het Huys en de huurder zelf instaat voor het bargebruik, wordt de vaat gedaan door de huurder en alles netjes achtergelaten. De dranken worden in dit geval niet cash betaald maar gefactureerd aan de verbruiker na de activiteit en per overschrijving betaald.
 • De huurder kan andere drankprijzen aan zijn publiek aanrekenen, evenwel wordt wel de publieksprijs (prijslijst bar)  van Het Huys aangerekend door Het Huys aan de huurder.
 • De wetgeving ivm drankgebruik door jongeren moet worden nageleefd.
 • Voor feesten van huurders van categorie A worden de dranken aan de helft van de publieksprijs verrekend.

Verzekering en veiligheid

 • De huurder sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brand af voor de duur van de activiteit. (De huurder kan eventueel intekenen op de AXA polis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Formulier in bijlage.) De huurder bezorgt een attest van ofwel de aanvraag bij Axa, of een attest van bewijs van verzekering via een eigen verzekering, en dit voor de aanvang van de activiteit. Dit samen met een bewijs van betaling.
 • De gebruiker blijft ten allen tijde aansprakelijk tegenover derden, alsook tegenover om het even welk gezagsorgaan, bestuur of instantie, bv. voor het betalen van taksen, belastingen, verzekering, auteursrechten, vergunningsrecht sterke drank. De gebruiker voldoet aan de voorschriften inzake taksen op de vertoningen en vermakelijkheden, inzake SABAM, billijke vergoeding, het statuut van de kunstenaar en de politiereglementen.
 • Het Huys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor  materiaal dat achtergelaten wordt door huurder/gebruiker, (materiaal kan niet gestockeerd worden), voor  mogelijke diefstallen noch voor beschadiging.
 • Bij gebruik van de lokalen, door een vereniging met rechtspersoonlijkheid is de vereniging verantwoordelijk. Bij gebruik door privé-personen of door feitelijke verenigingen is de ondertekenaar verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid heeft betrekking op het gebruik van het lokaal, het afsluiten van het lokaal na gebruik, de verplichting tot melding van aangerichte schade, het naleven van het rookverbod, de ingangscontrole tot het einde van de activiteit en het sluitingsuur.
 • Gedurende de periode van huur is de huurder verantwoordelijke voor de toegang tot het gebouw.
 • De gebruiker moet steeds het maximum aantal toegelaten personen respecteren.
 • De branddeuren en nooduitgangen moeten op elk moment vrij bereikbaar zijn, bij ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de noodinstructies
 • Roken en het gebruik van open vuur is verboden in het hele gebouw, inclusief in de patio.
 • Bij brand en/of gevaar is de gebruiker ertoe gebonden de noodinstructies, opgehangen in elke lokaal, te volgen.
 • De patio is buiten de openingsuren enkel toegankelijk na beslissing en toelating  van de Raad van Bestuur.